Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Resort Valtberg
Kopečná 48, Valtice 69142, Česká republika
Pvozovatel:
Valtberg s.r.o.
IČ: 253 82 926 / DIČ: 253 82 926

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.:115-3093290257/0100,
IBAN CZ0201000001153093290257 BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Zastoupená: Janem Bobkem – jednatelem společnosti

Preambule

Předmětem všeobecných obchodních podmínek společnosti Valtberg s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky zejména ubytovacích a s nimi souvisejících služeb v resortu Valtberg (dále jen „VOP“).

Pro účely těchto VOP bude/budou

 1. společnost Valtberg s.r.o. označována také jako „společnost“ či „poskytovatel“,
 2. resort v budovách VALTBERG označován také jako „resort“,
 3. za „objednatele“ označen jak klient individuální, tak osoba zajišťující služby pro třetí osoby,
 4. ubytovací a jiné služby a s nimi související služby označeny také jako „služby“, (jedná se zejména o objednávání pobytů, restaurační, konferenční či doplňkové služby)
 5. za uzavřenou smlouvu považováno písemné ujednání obsahující podstatné náležitosti stanovené právními předpisy,
 6. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, označován jako „občanský zákoník“.
 7. e-mail dále jen e-mail.

Tyto VOP tvoří nedílnou součást všech předsmluvních ujednání a uzavřených smluv týkajících se realizace zejm. ubytovacích, a s nimi souvisejících služeb společnosti, včetně standardizovaných smluv společnosti (např. smlouva o poskytování služeb).

V případě rozporu ustanovení smluv včetně standardizovaných smluv společnosti a ustanovení VOP mají ustanovení těchto smluv přednost před ustanoveními VOP.

Tyto VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi společností a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.

Jakékoliv jednání vyžadující písemnou formu musí být učiněno prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo osobního doručení listiny na recepci hotelu.


Článek I.
Předsmluvní ujednání

Klient si objednává pobyt a spojené služby přes rezervační rozhraní na internetových stránkách resortu www.valtberg.cz nebo e-mailovou objednávkou adresovanou recepci resortu.

Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek a potvrzení konečné objednávky ze strany společnosti.

Z objednávky služeb musí být zřejmé, kdo ji činí a co je jejím předmětem (druh objednávaných služeb, termíny, počet osob, příp. speciální požadavky objednatele).

Odesláním objednávky klient přijímá a souhlasí s těmito VOP, zejména s příslušnými storno podmínkami a podmínkami při nenastoupení na pobyt u poskytovatele, jakož i s jakýmikoli dalšími podmínkami poskytovatele, které se mohou vztahovat k objednávce nebo pobytu, včetně poskytovaných služeb a nabízených produktů poskytovatele.

Závazné potvrzení objednávky, rozsahu a obsahu smluvně sjednaných služeb, cen a termínu bude uvedeno v potvrzujícím e-mailu poskytovatele. Potvrzením objednávky ze strany poskytovatele je smlouva uzavřena.

Okamžikem uzavření smlouvy vzniká mezi klientem a poskytovatelem smluvní vztah. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient má povinnost tyto služby odebrat a zaplatit poskytovateli smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce na rezervaci, kterou klient podal a poskytovatel potvrdil.

Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, které jsou uveřejněné spolu s ceníkem na internetových stránkách, prospektech apod., jsou tyto služby účtované objednateli dle ceníku poskytovatele. Společnost se zavazuje učinit maximální úsilí pro poskytnutí dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.

Potvrzením objednávky se dodavatel zavazuje zabezpečit akci v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Bez předchozího písemného souhlasu nelze při akcích konzumovat donesená jídla a nápoje. I v případě poskytnutého souhlasu má dodavatel právo účtovat za donesená jídla a nápoje poplatek (tzv. korkovné).

Objednatel nebo jím určená odpovědná osoba je povinna převzít dohodnuté prostory před započetím akce a po jejím skončení je vrátit ve stejném stavu s přihlédnutím k běžnému znečištění a opotřebení.

Způsobí-li objednatel při pobytu či konání akce škodu poskytovateli (např. poškozením nebo ztrátou inventáře, nábytku nebo podstatným znečištěním prostor), zavazuje se objednatel uhradit způsobenou škodu nebo vynaložené náklady na uvedení znečištěných prostor do původního stavu společně s ostatními poskytnutými službami. Při vzniku škody se hradí aktuální  pořizovací cena poškozeného majetku.

Bez souhlasu poskytovatele nesmí být v prostorách budovy instalována jakákoli technická zařízení a nesmí být zasahováno do technických parametrů a vybavení užívaných prostor.

Objednatel odpovídá za dodržování bezpečného průběhu akce, dodržování požárních a ostatních právních předpisů ČR. Za cennosti vnesené do hotelu v souvislosti s akcí odpovídá dodavatel pouze v rozsahu dle § 434/1 občanského zákoníku.

Všechny prostory resortu Valtberg jsou nekuřácké, kromě prostor označeným poskytovatelem. Odběratel se zavazuje o této skutečnosti informovat účastníky pobytu či akcí. V případě porušení je poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

Použití názvu resortu a loga pro média, tisk, apod. je dovoleno pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele a podléhá korektuře.


Článek II.
Práva a povinnosti klienta

Klient má právo

 1. být dostatečně a úplně informován poskytovatelem o objednaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně,
 2. na řádné poskytnutí jím objednaných, poskytovatelem potvrzených a zálohově zaplacených služeb,
 3. kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII. těchto VOP,
 4. reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb v souladu s čl. VIII. VOP; reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.

Klient je povinen

 1. úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky,
 2. pečlivě si překontrolovat poskytovatelem vystavené potvrzení o objednávce a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat bez zbytečného odkladu poskytovatele,
 3. zaplatit poskytovateli v požadovaném termínu zálohu v souladu s čl. V. VOP,
 4. nejpozději v okamžiku příjezdu zaplatit dohodnutou cenu za ubytování včetně poplatků MĚÚ Valtice a nejpozději v den odjezdu doplatit případné další náklady, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty,
 5. dodržovat předpisy resortu, zejména resortní (ubytovací) řád a bezpečnostní předpisy,
 6. uhradit poskytovateli jakoukoliv škodu, a to na základě ceníku, kterou způsobí on sám nebo jeho host jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb poskytovatele.

Článek III.
Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je povinen:

 1. Poskytnout klientovi rozhodné informace k pobytu,
 2. potvrdit klientovi řádně objednaný pobyt a poskytnout mu písemné informace k nástupu na pobyt,
 3. při potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

Poskytovatel má právo

 1. v případě odstoupení od potvrzené objednávky pobytu ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na pobyt; avšak pokud vznikne nárok poskytovatele na stornovací poplatky, vyplatí poskytovatel klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.
 2. své služby kdykoliv vyúčtovat, resp. je vyúčtovávat průběžně,
 3. klientovi, resp. jeho hostům, poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostory staly nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodluží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné náklady na náhradní ubytování jsou k tíži poskytovatele.

Článek IV.
Ceny služeb

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v ceníku dostupném na internetových stránkách www.valtberg.cz v prezentačních materiálech ubytovatele (prospekty apod.) a na požádání na recepci resortu. Pro klienta je však závazná ta cena, která je v písemné či elektronické komunikaci potvrzena poskytovatelem. a doplněna kalkulačním listem, který objednatel potvrdí a vrátí zpět dodavateli.

Ceny za ostatní služby jsou k dispozici v příslušných prostorách resortu.

V uvedených cenách nejsou zahrnuty místní poplatky, které se vybírají ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného úřadu.

Jestliže objednatel po potvrzení objednávky navýší počet účastníků akce, zavazuje se současně k adekvátnímu navýšení rozpočtu objednaných služeb.

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit oznámené ceny jednostranně a bez předchozího upozornění.


Článek V.
Záloha na objednané služby

Při potvrzení objednávky poskytovatel může požadovat zaplacení nevratné zálohy na objednané a potvrzené služby. Klient je povinen tuto zálohu za objednané a potvrzené služby poskytovateli řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti uvedeném v akceptaci objednávky nebo na zálohové faktuře. Úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Zaplacená záloha bude odečtena při vystavení konečné faktury – daňového dokladu. Při prodlení s úhradou zálohové faktury má dodavatel právo od této objednávky odstoupit.

V případě neuhrazení zálohy v termínu uvedeném na zálohové faktuře je poskytovatel oprávněn zrušit sjednanou objednávku bez povinnosti náhrady a požadovat po klientovi odpovídající storno poplatky dle čl. VII. těchto VOP.

Objednatel je povinen zajistit, aby odpovědná osoba byla osobně přítomna po dobu konání akce a mohla potvrdit rozsah poskytnutých služeb (zejména konferenčních a ubytovacích) a potvrdit veškeré vystavené účty vztahující se k objednané akci.

V případě ubytování hrazeného v hotovosti nebo platební kartou na konci ubytování je vyžadována garance platební kartou s před autorizací ceny služeb.


Článek VI.
Platební podmínky

Po skončení pobytu provede poskytovatel konečné vyúčtování za všechny služby poskytnuté klientovi, příp. jeho hostům, kteří ho doprovázejí, a vystaví daňový doklad (fakturu).

Klient se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu) nejpozději ke dni ukončení pobytu, příp. ve lhůtě splatnosti na něm uvedené.

Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být klientem reklamovány v písemné formě, a to do 5 (pěti) dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany poskytovatele uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého poskytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).

Úhradu ceny objednaných služeb může klient provést v hotovosti na recepci resortu, platební kartou nebo bankovním převodem. Platba bankovním převodem je považována za uskutečněnou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s platbou nese klient.

V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má společnost právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

Společnost si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele k uhrazení její nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek, kterou/které má vůči objednateli po lhůtě splatnosti.


Článek VII.
Storno podmínky

Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky ze strany klienta.

Objednatel je oprávněn stornovat objednávku kdykoli před příjezdem.

Storno je objednatel povinen uplatnit v písemné formě, a to na emailovou adresu resortu info@valtberg.cz

Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit společnosti storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH (dále jen „storno částka“), a to:

 1. v případě oznámení storna ve lhůtě 30 dnů a více před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb nejsou účtovány žádné storno poplatky,
 2. v případě oznámení storna ve lhůtě 14 dnů před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb činí storno poplatek 50 % z celkové ceny za ubytování,
 3. v případě oznámení storna ve lhůtě 7 dnů před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb činí storno poplatek 70 % z celkové ceny za ubytování,
 4. v případě oznámení storna v den poskytování služeb, příp. nedostaví-li se objednatel bez provedení storna, činí storno poplatky 100 % z celkové ceny za ubytování.

U objednatele, který je tvořen větší skupinou, mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou). Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit společnosti vedle částky odpovídající storno poplatku též zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

Při předčasném odjezdu je účtován storno poplatek ve výši 100 % ze zbývající ceny.

Poskytovatel je oprávněn uhrazenou zálohu dle čl. V. započíst na uhrazení storno poplatku.

Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu či akce dodavatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.


Článek VIII.
Reklamace služeb

Pokud má klient připomínky ke kvalitě poskytovaných služeb, rozsahu či obsahu poskytovaných služeb, je povinen své požadavky uplatnit bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny přímo na místě.

Reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Reklamaci služeb poskytnutých společností je objednatel povinen uplatnit v písemné formě na recepci hotelu nebo u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny.


Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek a z důvodů stanovených zákonem, smlouvou nebo těmito VOP.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že klient poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude klient v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 15 dnů po termínu splatnosti.


Článek X.
Další ujednání

Nabízené služby v resortu se mohou v průběhu roku měnit. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb.

Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost poskytovatele, klienta i jeho hostů se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku, v platném znění. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klientovými hosty a hosté uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se klient tuto škodu uhradit.

Shledá-li poskytovatel jednání klienta či jeho hostů za hrubé porušení ubytovacího řádu resortu, má poskytovatel právo, po projednání celé věci s klientem, ukončit pobyt klienta, příp. jeho hostů, bez náhrady, popř. účtovat klientovi smluvní pokutu až do výše celé vratné zálohy, byla-li uhrazena.


Článek XI.
Řešení sporů

Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb ze strany společnosti, včetně souvisejících služeb společnosti, se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu v místě sídla společnosti bez ohledu na sídlo/bydliště objednatele. Prioritou je řešit spory smírem. Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Valtberg s.r.o., sídlo: 
Hlavní třída 44/32, Český Těšín, 737 01 IČ: 25382926, DIČ: CZ25382926, bankovní spojení: 115-3093290257/0100 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C 17067.

Ubytovaný host coby spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č.64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.


Článek XII.
Ochrana osobních údajů

Společnost se zavazuje učinit veškerá opatření s příslušnými ustanoveními zákona 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (GDPR) tak, aby nedošlo ke zpřístupnění či zneužití osobních údajů poskytnutých mu objednavatelem.


Článek XIII.
Závěrečné ustanovení

Vztah mezi objednatelem a poskytovatelem založený smlouvou o ubytování se řídí právním řádem České republiky.

Jazyk, ve kterém bude klient s poskytovatelem jednat za trvání smlouvy, a ve kterém poskytuje poskytovatel ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje, je český jazyk.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2020.


© 2019 – 2024 VALTBERG s.r.o. — webové stránky spravuje interwal.net s.r.o.