Warunki zakwaterowania

Všeobecné obchodní podmínky

Resort Valtberg
Kopečná 48, Valtice 69142, Česká republika
Wykonawca:
Valtberg s.r.o.
IČ: 253 82 926 / DIČ: 253 82 926

Kontakt bankowy: Komerční banka, č.ú.:115-3093290257/0100,
IBAN CZ0201000001153093290257 BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Reprezentowana: Janem Bobkem – przedstawicielem spółki

Preambula

Przedmiotem ogólnych warunków handlowych spółki Valtberg s.r.o. jest regulacja zamówień i przyjęć oferty, w szczególności usług zakwaterowania i nawiązanych usług w Resorcie Valtberg (zwanym dalej „VOP”)..

W zrozumieniu niniejszych VOP będzie/będą

 1. Spółka Valtberg s.o.o. oznaczana też jako „spółką” lub „dostawcą”,
 2. resort w budynkach VALTBERG jest również oznaczany jako „Resort”,
 3. za zamawiającego oznaczany jest klient indywidualny, tak i osoba świadcząca usługi na rzecz osób trzecich,
 4. zakwaterowanie i inne usługi oraz usługi powiązane zwane również „usługami” (są to głównie rezerwacje pobytów, usługi restauracjyjne, konferencje lub usługi dodatkowe)
 5. umowa pisemna jest uważana za umowę zawartą zawierającą zasadnicze wymagania określone przepisami prawnymi,
 6. ustawa nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami, zwana „Kodeksem cywilnym”,
 7. e-mail zwany dalej e-mailem.

Niniejsze VOP stanowią integralną część wszystkich umów przed zawarciem umowy i zawartych umów dotyczących realizacji w szczególności zakwaterowania i powiązanych usług spółki, w tym standardowych umów spółki (np. Umowy o świadczeniu usług).

W przypadku sprzeczności między postanowieniami umów, w tym standartowymi umowami spółki a postanowieniami VOP, postanowienia tych umów mają pierwszeństwo przed postanowieniami VOP.

Niniejsze VOP stają się częścią ustaleń przedumownych w momencie rozpoczęcia negocjacji między firmą a klientem oraz częścią umów w momencie ich zawarcia.

Każde spotkanie wymagające formy pisemnej musi być doręczane pocztą, e-mailem lub osobiście dostarczonym dokumentem do recepcji hotelu.


Artykuł I.
Ustalenia przed zawarciem umowy

Klient zamawia pobyt i związane z nim usługi za pośrednictwem rezerwacji na stronie internetowej ośrodka www.valtberg.cz lub drogą elektroniczną skierowaną do recepcji ośrodka.

Ustalenia przedumowne obejmują zamawianie usług, negocjowanie ich warunków i potwierdzanie ostatecznego zamówienia przez firmę.

Z zamówienia usług musi być jasne, kto zamawia i co jest przedmiotem yam\wiena (rodzaj zamawianych usług, daty, liczba osób lub specjalne wymagania klienta).

Wysyłając zamówienie, klient akceptuje i zgadza się z niniejszymi VOP, w szczególności z danymi warunkami anulowania i w przypadku nie wstawienia się, a także z wszelkimi innymi warunkami dostawcy, które mogą dotyczyć zamówienia lub pobytu, w tym usług i produktów oferowanych przez dostawcę.

Wiążące potwierdzenie zamówienia, zakres i treść uzgodnionych umownie usług, ceny i termin zostaną podane w e-mailu potwierdzającym dostawcę. Potwierdzenie zamówienia od dostawcy uważa się za zawarcie umowy.

W momencie zawarcia umowy między klientem a dostawcą zostaje ustanowiony stosunek umowny. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Klientowi usługi w zamówionym zakresie i jakości, a Klient jest zobowiązany do odebrania tych usług i zapłaty Usługodawcy uzgodnionej ceny. Warunki stosunku umownego dotyczą wszystkich osób wymienionych w zamówieniu złożonym przez klienta i potwierdzonym przez dostawcę.

O ile klient, lub.  inna osoba, dodatkowo zamawiówi usługi, które są publikowane wraz z cennikiem na stronie internetowej, broszurach itp., usługi te są naliczane klientowi zgodnie z cennikiem usługodawcy. Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić wymagane dodatkowe usługi, ale nie gwarantuje ich świadczenia.

Potwierdzając zamówienie, dostawca zobowiązuje się do zapewnienia zamówienia w uzgodnionym zakresie i jakości. Nie można spożywać własnych posiłków i napojów na imprezach bez uprzedniej pisemnej zgody. Nawet w przypadku udzielonej zgody dostawca ma prawo naliczyć opłatę (tzw. Opłatę za butelkę) za przyniesione jedzenie i napoje.

Klient lub wyznaczona przez niego osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do przejęcia uzgodnionego lokalu przed rozpoczęciem imprezy i zwrotu ich w takim samym stanie po zakończeniu, z uwzględnieniem normalnego zanieczyszczenia i zużycia.

O ile klient spowoduje szkodę usługodawcy w trakcie pobytu (np. Uszkodzenie lub utrata inwentarza, mebli lub znacznie zanieczyszci pomieszczeń), jest zobowiązany uiścić spowodowaną szkodę albo zwrócić koszy związane z przywróceniem rzeczy do stanu pierwotnego. Przy powstaniu szkody obowiązują ceny uszkodzonego majątku.

Bez zgody dostawcy nie można podłączać aparatury technicznej w pomieszczeniach budynku, ani manipulować z urządzeniami technicznymi w używanych pomieszczeniach.

Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie bezpieczeństwa w czasie pobytu, za dotrzymywanie przepisów przeciwpożarowych i innych przepisów prawnych Republiki Czeskiej. Dostawca jest odpowiedzialny za kosztowności wniesione do hotelu w związku z pobytem tylko w zakresie zgodnym z § 434/1 Kodeksu cywilnego.

We wszystkich lokalach i pomieszczeniach Resortu Valtberg obowiązuje zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Klient zobowiązuje się do poinformowania uczestników pobytu tym fakcie. W przypadku naruszenia usługodawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 5000 CZK.

Korzystanie z nazwy resortu i loga dla mediów, prasy itp. jest dozwolone tylko za uprzednią pisemną zgodą dostawcy i podlega korekcie.


Artykuł II
Prawa i obowiązki klienta

Klient ma prawo:

 1. być dostatecznie i całkowicie poinformowany przez dostawcę o zamówionych usługach, tj. o ich zakresie, terminie i cenie,
 2. za rzetelne świadczenie usług zamówionych przez niego, potwierdzonych przez usługodawcę i opłaconych zaliczkowo z góry,
 3. anulować potwierdzone zamówienie w dowolnym momencie przed rozpoczęciem pobytu, pod warunkiem spełnienia warunków anulowania zgodnie z art. VII. Niniejszych VOP,
 4. reklamacji wszelkich niedociągnięć świadczonych usług zgodnie z art. VIII. VOP; reklamacja powinna być złożona natychmiast, bez zbędnej zwłoki, aby w miarę możliwości mogły być braki usunięte na miejscu.

Klient jest zobowiązany

 1. w zamówieniu podać wszystkie potrzebne należności
 2. dokładnie przekontrolować wystawione przez dostawcę potwierdzenie o zamówieniu i przy stwierdzeniu nieprawidłowości skontaktować się bez zwłoki z dostawcą
 3. uiścić wymaganą zaliczkę w podanym terminie zgodnie z art. V. VOP
 4. najpóźniej w dniu przyjazdu dopłacić uzgodnioną cenę za zakwaterowanie włącznie opłat Urzędu Miejskiego Valtice i najpóźniej w dzień odjazdu uiścić ewentualne dalsze koszta, które powstały z powodu usług speciálnych, o które zarządał on sam albo goście w jego towarzystwie, włącznie z VAT
 5. dotrzymywać przepisów resortu, zwłaszcza Kodeks resortu (zakwaterowania) oraz przepisów bezpieczeństwa,
 6. zapłacić dostawcy jaką kolwiek szkodę, którą spowodował on albo  goście w jego towarzystwie, którzy za zgodą klienta korzystają z usług dostawcy i to w wysokości  obliczonej zgodnie z cennikiem.

Artykuł  III.
Prawa i obowiązki usługodawcy

Usługodawca ma obowiązek:

 1. przekazać klientowi podstawowe informacje co do pobytu,
 2. przekazać klientowi potwierdzenie o zamówionym pobycie i podać pisemne informaczatwierdzając zamówienie zapewnić klientowi usługi w zatwierdonym zakresie i jakości.

Usługodawca ma prawo

 1. W przypadku odstąpienia od potwierdzonego zamówienia ze strony klienta zwrócić w terminie do 14 dni po pisemnym dostarczeniu storna zapłaconą zaliczkę na pobyt; o ile jednak usługodawca będzie miał prawo do storno opłaty, w tym przypadku zwróci klientowi kwote, która będzie różnicą pomiędzy zaliczką i storno opłatą,
 2. swoje usługi kiedykolwiek rozliczyć albo le rozliczać na bieżąco,
 3. zapewnić klientowi odpowiednie alternatywne zakwaterowanie (tej samej jakości), o ile to bŁdzie możliwe do zaakceptowania przez klienta, w szczególności zaś o ile będzie różnica w zakwaterowaniu znikoma i uzasadniona faktami. Uzasadnioną sytuacją uważa się sytuacja, kiedy zakwaterowanie stało się niezdolne do używania, lub zakwaterowani goście przedłużą pobyt, gdy dokonano nadmiernej liczby rezerwacji lub innych ważnych środków ruchowych warunkujących ten krok. Wszelkie koszty alternatywnego zakwaterowania ponosi dostawca.

Artykuł IV
Ceny usług

Orientacyjne ceny zakwaterowania oraz ceny ewentualnych dalszych usług są podane w ceniku dostępnym na stronach internetowych www.valtberg,cz, w materiałch reklamowych Resortu albo w recepcji Resortu. Dla klienta obowiązuje cena, która jest formą pisemną albo elektroniczną potwierzona dostawcą i dopełniona arkuszem obliczeniowym, który po zatwierdzeniu klient przekaże dostawcy.

Ceny za resztę usług są do dyspozycji w lokalach Resortu.

W podanych cenach nie są objęte opłaty lokalne, wysokość których jest dana  obowiązującym obwieszczeniem urzędowym.

O ile zamawiający po potwierdzeniu zamówienia powiększy ilość zamówionych osob, zobowiązuje się do odpowiedniego podwyższenia kosztów zamówionych usług

Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany podanych cen bez uprzedniego oznajmienia.


Artykuł V.
Zaliczka na zamówione usługi

Przy potwierdzaniu zamówienia może dostawca żądać zapłatę niezwrotnej zaliczki za zamówione i gwarantowane usługi. Klient jest powinien tę zaliczkę za zamówione usługi dostawcy zapłacić, tzn. w wysokości i terminie podanym w akceptacji zamówienia albo fakturze za zaliczkę. Za uiszczenie zaliczki rozumie się wpływ odpowiedniej kwoty pieniężneju na konto bankowe dostawcy, o ile nie było innego uzgodnienia. Zapłacona zaliczka będzie odliczona przy wystawieniu ostatecznej faktury – dokumentu podatkowego. Przy zwłoce zapłaty zaliczki, ma dostawca prawo od zamówienia odstąpić.

W przypadku niezapłacenia zaliczki w terminie podanym na fakturze zaliczkowej dostawca może zamówienie skasować bez rekompensaty i zażądać od klienta storno opłatę zgodnie z art. VII niniejszych VOP.

Zamawiający ma obowiązek zapewnić, aby była osoba odpowiedzialna osobiście obecna podczas przebiegu imprez i mogła potwierdzić zakres świadczonych usług (konferencyjnych, zakwaterowań) i potwierdzić wszelkie wystawione rachunki dotyczące zamówionej imprezy.

W przypadku zakwaterowania opłaconego gotówką lub kartą kredytową na końcu zakwaterowania, gwarancja karty płatniczej jest wymagana przed autoryzacją ceny usług.


Artykuł VI.
Zasady płatności

Pod koniec pobytu dostawca dokona ostatecznego rachunku za wszystkie usługi świadczone na rzecz klienta, lub jego gości, którzy mu towarzyszą i wystawia dokument podatkowy (fakturę).

Klient zobowiązuje się do zapłaty dokumentu podatkowego (faktury) nie później niż w dniu zakończenia pobytu, lub w podanym w niej terminie.

Wszelkie rozbieżności w dokumencie podatkowym (fakturze) muszą zostać zgłoszone przez klienta na piśmie, w ciągu 5 (pięciu) dni od daty otrzymania. W przypadku, gdy dostawca uzna żądanie dokumentu podatkowego (faktury) za uzasadnione, termin płatności dokumentu podatkowego (faktury) zostanie przesunięty, a kwota wskazana w żądanym dokumencie podatkowym (fakturze) będzie wymagalna w terminie określonym w nowo wydanym dokumencie podatkowym (fakturze). Reklamowany dokument podatkowy (faktura), w przypadku którego dostawca uznaje skargę za nieuzasadnioną, jest dana kwota należna do spłacenia w terminie określonym w reklamowanym dokumencie podatkowym (fakturze).

Klient może zapłacić za zamówione usługi gotówką w recepcji ośrodka, kartą kredytową lub przelewem. Zapłata przelewem jest uznawana za dokonaną z chwilą zaksięgowania jej na rachunku bankowym dostawcy wskazanym w dokumencie podatkowym (fakturze), chyba że uzgodniono inaczej. Wszystkie koszty związane z zapłatą ponosi klient.

W przypadku, kiedy klient opóźni się w zapłaceniu za świadczone usługi, firma ma prawo żądać od klienta oprócz zapłaty za usługi też i należnych odsetek zgodnie z ustawą za zwłokę za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po terminie wymagalności dokumentu podatkowego (faktury) do momentu zapłaty.

Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich płatności klienta do spłaty najstarszych wierzytelności, które ma wobec klienta po terminie płatności.


Artykuł VII
Zasady odwołania rezerwacji

Odwołaniem zawsze oznacza skasowanie, odroczenie lub zmianą potwierdzonego zamówienia przez klienta.

Klient ma prawo odwołać zamówienie w dowolnym momencie przed przyjazdem.

Klient jest zobowiązany złożyć pisemny wniosek o odwołanie na adres e-mailowy  resortu  info@valtberg.cz

W przypadku rezygnacji z zamówionych i potwierdzonych usług klient zobowiązany jest do uiszczenia firmie opłat anulacyjnych zgodnie z warunkami cenowymi rezerwacji; Opłaty za anulowanie zostaną obliczone na podstawie ceny za anulowane usługi, w tym. VAT (zwany dalej „kwotą anulowania”), a mianowicie:

 1. w przypadku powiadomienia o odwołaniu w ciągu 30 dni lub więcej przed uzgodnionym pierwszym dniem świadczenia usług, opłaty za anulowanie nie są naliczane,
 2. w przypadku zgłoszenia odwołania w terminie 14 dni przed ustalonym pierwszym dniem świadczenia usług opłata za rezygnację wynosi 50 % całkowitej ceny za nocleg,
 3. w przypadku powiadomienia o odwołaniu w terminie 7 dni przed uzgodnionym pierwszym dniem świadczenia usług opłata za rezygnację wynosi 70 % całkowitej ceny zakwaterowania,
 4. w przypadku odwołania w dniu świadczenia usług, lub jeśli klient nie przyjedzie bez odwołania rezerwacji, opłata za anulowanie wynosi 100 % całkowitej ceny zakwaterowania.

Dla klienta, który tworzy większą grupę, można ustalić indywidualne opłaty za odwołanie rezerwacji.

Opłata za odwołanie zostanie naliczona klientowi na podstawie dokumentu podatkowego (faktury). W przypadku braku należnego uiszczenia opłaty za odwołanie, klient zobowiązany jest do zapłaty firmie, oprócz kwoty odpowiadającej opłacie za odwołanie, ustawowych odsetek za zwłokę od kwoty należnej za każdy dzień zwłoki, począwszy od pierwszego dnia następującego po terminie płatności opłaty za anulowanie.

W przypadku wcześniejszego wyjazdu zostanie naliczona opłata za odwołanie w wysokości 100% pozostałej ceny.

Dostawca jest uprawniony do potrącenia wpłaconej kaucji zgodnie z art. V. na poczet opłaty za odwołanie zamówienia.

Dostawca nie zapewnia żadnej rekompensaty finansowej za niewykorzystane zamówione usługi i zmiany w zamówionych usługach podczas pobytu lub zamówionej imprezy.


Artykuł VIII.
Reklamacje usług

Jeśli klient ma zastrzeżenia dotyczące jakości świadczonych usług, zakresu lub treści świadczonych usług, powinien swoje zastrzeżenie zgłosić bez zbędnej zwłoki podczas pobytu, aby można je było usunąć na miejscu.

Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu braków w usługach, nie później jednak niż następnego dnia po ostatnim dniu, w którym klientowi dane usługi zostały wykonane. Późniejsze reklamacje nie będą brane pod uwagę.

Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji świadczonych przez resort usług w formie pisemnej w recepcji hotelu lub do osoby, z którą uzgodniono warunki umowy, a jeżeli nie, to do dyrektora resortu.


Artykuł IX
Odstąpienie od umowy

Każdej ze stron umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach i z przyczyn przewidzianych prawem, umową lub niniejszymi VOP.

Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym (w całości lub w części), jeżeli klient naruszy umowę w sposób istotny lub wielokrotnie naruszy jakikolwiek obowiązek wynikający z umowy lub jeśli klient zalega z zapłatą jakiejkolwiek należności o więcej niż 15 dni po terminie spłatności.


Artykuł X.
Inne ustalenia

Usługi oferowane w resorcie mogą ulec zmianie w ciągu roku. Klient zobowiązany jest do śledzenia aktualnej oferty usług.

Strony umowy przyjmują do wiadomości, że odpowiedzialność usługodawcy, klienta i jego gości regulują postanowienia § 2894 i następnych Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami. Szkoda powinna być zapłacona gotówką, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku, gdy szkoda jest spowodowana przez gości klienta, a goście nie zwrócą reklamowanej szkody, klient zobowiązuje się do zapłaty za tę szkodę.

Jeżeli usługodawca uzna działania klienta lub jego gości jako rażące naruszenie regulaminu resortu, ma on prawo, po omówieniu całej sprawy z klientem, zakończyć pobyt klienta, lub jego gości bez odszkodowania lub obciążyć klienta karą umowną do wysokości pełnej kaucji zwrotnej, jeśli została wpłacona.


Artykuł XI.
Rozwiązywanie konfliktów

Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku ze świadczeniem usług przez resort, w tym usługami związanymi z działalnością resortu, podlegają prawu czeskiemu i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby firmy, niezależnie od siedziby / miejsca zamieszkania klienta. Priorytetem jest polubowne rozstrzyganie sporów. Dane identyfikacyjne i kontaktowe właściciela: Valtberg s.r.o., siedziba:

Hlavní třída 44/32, Český Těšín, 737 01 IČ: 25382926, DIČ: CZ25382926, połączenie bankowe: 115-3093290257 / 0100 Spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C 17067.

Klient zakwaterowany ma prawo jako konsument skierować propozycję do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu do wyznaczonego podmiotu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym jest: Czeska Inspekcja Handlowa, Centralny Inspektorat – Dział ADR, Štěpánská 15,120 00 Praga 2, e-mail: adr@coi.cz, strona internetowa: https: //adr.coi.cz. Czeska Inspekcja Handlowa jest organem nadzorującym ochronę konsumentów, działającym zgodnie z ustawą nr 64/1986 Sb. O Czeskiej Inspekcji Handlowej z późniejszymi zmianami oraz innymi przepisami prawa. Strona internetowa Czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej to www.coi.cz.

Zgodnie z przepisami § 1837 lit. j) ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeks cywilny nie uprawnia zakwaterowanego jako konsumenta do odstąpienia od umowy na zakwaterowanie, jeżeli resort zapewni wykonanie usługi w wyznaczonym terminie.


Artykuł XII
Ochrona danych osobowych

Firma zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy 110/2019 Sb. w sprawie przetwarzania danych osobowych (GDPR), aby nie udostępniać lub niewłaściwie wykorzystywać dane osobowe przekazane mu przez klienta.


Artykuł XIII.
Przepis końcowy

Stosunek między klientem i dostawcą, który jest zawarty w umowie o zakwaterowanie, podlega prawu Republiki Czeskiej.

Językiem, w którym klient negocjuje z usługodawcą na czas trwania umowy, oraz w którym dostawca przekazuje zakwaterowanym gościom warunki umowy i inne informacje, jest język czeski.

Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 1 maja 2020 r.


© 2019 – 2024 VALTBERG s.r.o. — webové stránky spravuje interwal.net s.r.o.